Личности в Пловдив

Личности в Пловдив

Цанко Лавренов (1896-1978)

Цанко Лавренов (1896-1978)

1.1.2012 г. 0:00:00

Öàíêî Ëàâðåíîâ å ðîäåí íà 24.11.1896 ã. â Ïëîâäèâ. Æèâîïèñåö. Çàâúðøâà Ôðåíñêèÿ êîëåæ â ðîäíèÿ ñè ãðàä; ïîñåùàâà ÷àñòíî õóäîæåñòâåíî ó÷èëèùå âúâ Âèåíà(1920 - 1921 ã.), íî íÿìà çàâúðøåíî àêàäåìè÷íî õóäîæåñòâåíî îáðàçîâàíèå. Ñëåä çàâðúùàíåòî ñè â Ïëîâäèâ ñå âêëþ÷âà â Äðóæåñòâîòî íà þæíîáúëãàðñêèòå õóäîæíèöè - ïúðâîòî ìó ó÷àñòèå å â îáùàòà èçëîæáà ïðåç 1923 ãîäèíà, êúäåòî ñå ïðåäñòàâÿ ñ îñåì êàðòèíè („Êîøìàð, „Ìðàçîâèòèÿò âÿòúð è äð.)

Öàíêî Ëàâðåíîâ å åäèí îò îðèãèíàëíèòå áúëãàðñêè òâîðöè. Íàáèðà ñâîÿ õóäîæåñòâåí îïèò îò íàöèîíàëíèòå òðàäèöèè íà ñòàðîòî áúëãàðñêî èçêóñòâî è íàðîäíîòî òâîð÷åñòâî. Õóäîæíèê ñ áîãàòî òâîð÷åñêî âúîáðàæåíèå.  ñâîèòå êîìïîçèöèè ïîåòèçèðà âúçðîæäåíñêàòà àðõèòåêòóðà íà ñòàðèòå íàøè ãðàäîâå è ìàíàñòèðè, â êîèòî ïðåâúïëúùàâà áúëãàðñêèÿ äóõ. Ñàìîáèòíèÿò ãðàôè÷åí è äåêîðàòèâåí ñòèë íà òâîðáèòå ìó, áëèçêè äî èêîíèòå è ñòåíîïèñèòå, ñëîæíèÿò è òîïúë êîëîðèò ïðèäàâàò íåïîâòîðèìî îáàÿíèå è íàöèîíàëíî çâó÷åíå íà íåãîâîòî èçêóñòâî. Ðèñóâà ïåéçàæè, íàòþðìîðòè è êàðòèíè ñúñ ñîöèàëíà èñòîðè÷åñêà òåìàòèêà.

Çàåäíî ñ Äàíàèë Äå÷åâ è Âèòêî Áàáàêîâ óðåæäàò øåñò ñúâìåñòíè èçëîæáè (1926-1929) - îùå ïðè ïúðâàòà îò òÿõ êàðòèíàòà ìó „Èêîíîïèñåöúò å îòêóïåíà çà ãðàäñêàòà õóäîæåñòâåíà ãàëåðèÿ; òîâà å ïúðâîòî ìó îôèöèàëíî ïðèçíàâàíå (1926) è âàæåí åòàï â òâîð÷åñêîòî ìó ðàçâèòèå.

Ïðåç ñëåäâàùèòå ãîäèíè òîé ñúçäàâà ðåäèöà îò íàé-õóáàâèòå ñè òâîðáè â ïîä÷åðòàí áúëãàðñêè íàöèîíàëåí ñòèë. Îñíîâíà òåìà íà òâîð÷åñòâîòî ìó ñà ñòàðèòå ãðàäîâå è ìàíàñòèðè, êàòî èçêëþ÷èòåëíî ìÿñòî â íåãî çàåìàò ïåéçàæèòå è êîìïîçèöèèòå îò Ïëîâäèâ - „Ïëîâäèâñêè ÷îðáàäæèè (1934), „Ïëîâäèâñêèÿò çàòâîð (1934),„Çèìà â ñòàðèÿ Ïëîâäèâ (1935), „Ïëîâäèâ (1936), „Õèñàð êàïèÿ â Ïëîâäèâ (1936), „Ïëîâäèâ - Äæóìàÿòà (1936), „Êóðøóì õàí - äâîðà (1937), „Ñòàðèÿò Ïëîâäèâ (1938, ÍÕÃ), „Ïëîâäèâ -òåïåòàòà (1938), „Ïðîâèíöèÿ - Ïëîâäèâ (1939), „Êóðøóì õàí â ñòàðèÿ Ïëîâäèâ (1943, ÍÕÃ), „Ìàëêà íîùíà ìóçèêà â ñòàðèÿ Ïëîâäèâ (1967), „Ïëîâäèâñêè âúçðîæäåíñêè (1970), „Âúçðîæäåíñêèÿò Ïëîâäèâ (1970), „Ñòàðèÿò Ïëîâäèâ (1975) è äð.

Òâîðè è â îáëàñòòà íà ãðàôèêàòà - èçâåñòíè ñà íåãîâèòå 12 „ïëîâäèâñêè ïîùåíñêè êàðòè ãðàâþðè („Ñòàðèÿò Ïëîâäèâ, Õèñàð êàïèÿ, „Ëàìàðòèíîâàòà êúùà, „Êóëàòà íà Ñàõàòòåïå, „Äæàìáàçòåïå, „Èìàðåò äæàìèÿ, „Íîâèÿò ìîñò íà Ìàðèöà è äð.) Îò 1933 ãîäèíà èìåòî ìó íåèçìåííî å ñâúðçàíî ñ îôîðìëåíèåòî íà åêñïîçèöèèòå â Ìåæäóíàðîäíèÿ ïàíàèð; çà öåëòà åäíà ãîäèíà ïî-êúñíî çàåäíî ñ Äàíàèë Äå÷åâ è Çëàòüî Áîÿäæèåâ ñúçäàâàò ñïåöèàëíî àòåëèå.

Ñúòðóäíè÷è íà íåçàâèñèìèÿ èíôîðìàöèîíåí âåñòíèê „Ïîáåäà (1930-1936) è ñ èëþñòðàöèè íà ñïèñàíèå „Äåòñêè æèâîò (1930-1947). Èçÿâÿâà ñå êàòî õóäîæåñòâåí êðèòèê è èçñëåäîâàòåë íà èçêóñòâîòî; àâòîð å íà ìîíîãðàôèÿòà „Çëàòüî Áîÿäæèåâ (1958) è àâòîáèîãðàôè÷íàòà êíèãà „Ïî ñòðúìíàòà ïúòåêà (1967).

Æèâåå â Ïëîâäèâ äî 1940 ãîäèíà; ñëåä òîâà ñå óñòàíîâÿâà â Ñîôèÿ. Óìèðà íà 16.12.1978 ã. â Ñîôèÿ. Äíåñ Õóäîæåñòâåíàòà Ãèìíàçèÿ â Ïëîâäèâ íîñè íåãîâîòî èìå.

Ïîâå÷å íà ñëåäíèòå àäðåñè: http://art.domino.bg/artists.php?artID=55⟨= ; http://www.segabg.com/02112002/p0080003.asp ; http://www.segabg.com/13092001/p0050001.asp ; http://www.aba.government.bg/bg/Bd/Archive/Fabrik2002-1/lavrenov.htm

(Ïðåêðàñíàòà êàðòèíà Õèëåíäàðñêè ìàíàñòèð å åäíî îò íàé-öåííèòå ñúêðîâèùà â îáùàòà êîëåêöèÿ íà Ïðåçèäåíòñòâîòî)

Д-р Теофил Груев, лекар и общественик (1884 - 1959)
Д-р Теофил Христов Груев е роден в Габрово през 1884 година. Баща му, Христо Груев Данов от Клисура, е първи братовчед на книгоиздателя Христо Груев Данов. За да не ги бъркат поради еднаквите имена, двамата решават да направят промени: по-големият остава Христо Г.Данов, а по-малкият – Христо Груев.
Професор Иван Андреев
 Проф. Андреев, един от най-големите и заслужили педиатри у нас, е роден на 18 април 1898г. в София, където завършва с отличие образцовата трета мъжка гимназия „Уйлям Гладсто...
Христо Бонев
Христо Бонев
1.1.2012 г. 0:00:00
Христо Атанасов Бонев (прякор Зума) е бивш български футболист, национал. Роден е на 3 февруари 1947 г. в Пловдив. Висок е 181 см и тежи 78 кг. Играл е като нападател за Локомотив (Плов...
Венета Рангелова, 10.03.1960
Днешните тийнейджъри може би не знаят, че убийственото денс парче от музикалния филм "Флаш данс" има и българска версия - "Почакай, лято" . Именно тази версия изстрелва към върх...
Иван Спасов (1934 - 1996 г.)
Проф. Иван Спасов - голям български композитор, диригент, музикант, преподавател и дългогодишен ректор на Академията за музикално и танцово изкуство в Пловдив.\r\n

Найден Геров (23.02.1823 - 09.10.1900)
(Информацията ни е основно базирана на студията на Георги Константинов). Роден в будното възрожденско г...
Иван Мърквичка (1856 - 1938)
Професор Иван Мърквичка (Ян-Вацлав Мърквичка), роден в с. Видим при Дуба, Чехия през 1856. Живописец, педагог; обществен деец. Учи в Пражката академия за изобразителни изкуства и в Мюнхенската...
Йордан Методиев Ковачев (06.10.1895 г. - 19.02.1966)
Pоден в Пещера на 18.Х.1895 в семейство с опазени нравствени ценности и битови традиции. Баща му е от гр. Белица, Разложко, отран...
Асен Златев (род.1960)
Assen ZlatevРоден е на 23 май 1960 г. в Царимир, Пловдивско. Остава без баща на 10 години. Това е причината, по неговите думи, майак му да го ориентира ...