Личности в Пловдив

Личности в Пловдив

д-р Георги Вълкович (1833 – 1891), N

д-р Георги Вълкович (1833 – 1891), N

1.1.2012 г. 0:00:00

Äîêòîð Ãåîðãè Âúëêîâè÷, ðîäåí â Îäðèí, 1833. Ëåêàð, ïîëèòè÷åñêè äååö è äèïëîìàò; äîïèñåí (1875), ïî-êúñíî äåéñòâèòåëåí ÷ëåí (1884) íà Áúëãàðñêîòî êíèæîâíî äðóæåñòâî (äí. ÁÀÍ).

Ïðîèçõîæäà îò èçâåñòíèÿ âúçðîæäåíñêè ðîä ×àëúêîâè (îò êîéòî ïðîèçõîæäà è Ä-ð Ñòîÿí ×îìàêîâ). Çàâúðøâà ìåäèöèíà â Ïàðèæ. Îò Ïàðèæ, ä-ð Âúëêîâè÷ ïèøå íà Ðàêîâñêè, ÷å ìó ïðåäëàãà óñëóãèòå ñè íà õèðóðã è ëåêàð çà íåãîâàòà Ëåãèÿ. Ñëåä Îñâîáîæäåíèåòî (1878) ñå âðúùà â Áúëãàðèÿ.

Äåïóòàò å â Ó÷ðåäèòåëíîòî Íàðîäíî Ñúáðàíèå (1879). Äèðåêòîð íà çåìåäåëèåòî, òúðãîâèÿòà è îáùåñòâåíèòå ñãðàäè (1879-1881) â Èçòî÷íà Ðóìåëèÿ, ñúñ ñåäàëèùå Ïëîâäèâ. Ïðåç 1881 ãîäèíà ñòàâà ìèíèñòúð â ïðàâèòåëñòâîòî íà Êíÿæåñòâî Áúëãàðèÿ. Ïîñëàíèê â Öàðèãðàä.

Óáèò å â Öàðèãðàä îò ïðîòèâíèöè íà Ñòàìáîëîâèÿ ðåæèì. Îðãàíèçàòîð íà óáèéñòâîòî ìó å Íàóì Òþôåê÷èåâ (óáèåöúò è íà Õðèñòî Áåë÷åâ), êîéòî ïúðâîíà÷àëíî ñå ïðîòèâè äà ñå çàåìå ñ ïîðåäíàòà ñè ìîêðà ïîðú÷êà. Äèïëîìàòè÷åñêèÿò íè àãåíò â Öàðèãðàä, ä-ð Âúëêîâè÷, å ïðåäàë ÷åòàòà íà êàïèòàí Íàáîêîâ, ôèíàíñèðàíà îò ðóñêèÿ àçèàòñêè äåïàðòàìåíò, êîÿòî òðÿáâàëî äà ñâàëè Ôåðäèíàíä ñ âñåíàðîäåí áóíò – åòî çàùî ä-ð Âúëêîâè÷ òðÿáâàëî äà óìðå. Áúëãàðñêèòå òåðîðèñòè ñà ôèíàíñèðàíè îò Ñëàâÿíñêîòî îáùåñòâî. Íàóì Òþôåê÷èåâ îðãàíèçèðà óáèéñòâîòî, çàåäíî ñ áðàò ñè Íèêîëà. Ä-ð Âúëêîâè÷ å ñúñå÷åí îò Ãåîðãè Ìåðäæàí íà öàðèãðàäñêàòà óëèöà Êàáðèñòàí, íà 12 ôåâðóàðè 1891 ã. Ïîãðåáàí å â Ïëîâäèâ.

Ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ:

Ïàðòèéíàòà ñòðóêòóðà â Áúëãàðèÿ îò 1879 äî 1901 ãîäèíà - Äèìèòúð Ïîïîâ

 

Д-р Теофил Груев, лекар и общественик (1884 - 1959)
Д-р Теофил Христов Груев е роден в Габрово през 1884 година. Баща му, Христо Груев Данов от Клисура, е първи братовчед на книгоиздателя Христо Груев Данов. За да не ги бъркат поради еднаквите имена, двамата решават да направят промени: по-големият остава Христо Г.Данов, а по-малкият – Христо Груев.
Професор Иван Андреев
 Проф. Андреев, един от най-големите и заслужили педиатри у нас, е роден на 18 април 1898г. в София, където завършва с отличие образцовата трета мъжка гимназия „Уйлям Гладсто...
Христо Бонев
Христо Бонев
1.1.2012 г. 0:00:00
Христо Атанасов Бонев (прякор Зума) е бивш български футболист, национал. Роден е на 3 февруари 1947 г. в Пловдив. Висок е 181 см и тежи 78 кг. Играл е като нападател за Локомотив (Плов...
Венета Рангелова, 10.03.1960
Днешните тийнейджъри може би не знаят, че убийственото денс парче от музикалния филм "Флаш данс" има и българска версия - "Почакай, лято" . Именно тази версия изстрелва към върх...
Иван Спасов (1934 - 1996 г.)
Проф. Иван Спасов - голям български композитор, диригент, музикант, преподавател и дългогодишен ректор на Академията за музикално и танцово изкуство в Пловдив.\r\n

Найден Геров (23.02.1823 - 09.10.1900)
(Информацията ни е основно базирана на студията на Георги Константинов). Роден в будното възрожденско г...
Иван Мърквичка (1856 - 1938)
Професор Иван Мърквичка (Ян-Вацлав Мърквичка), роден в с. Видим при Дуба, Чехия през 1856. Живописец, педагог; обществен деец. Учи в Пражката академия за изобразителни изкуства и в Мюнхенската...
Йордан Методиев Ковачев (06.10.1895 г. - 19.02.1966)
Pоден в Пещера на 18.Х.1895 в семейство с опазени нравствени ценности и битови традиции. Баща му е от гр. Белица, Разложко, отран...
Асен Златев (род.1960)
Assen ZlatevРоден е на 23 май 1960 г. в Царимир, Пловдивско. Остава без баща на 10 години. Това е причината, по неговите думи, майак му да го ориентира ...