Sitten&Namenstage

Jakov (Jakob), Namenstag - 21. März

Namestag von Yakov (Jacob)...